وبینار اینترنت اشیا

وبینار رایگان اینترنت اشیا

وبینار رایگان IOT

زمان : 6 آبان ساعت 13 الی 16

 

 

 

نکته :

برای وارد شدن از نام و نام خانوادگی خود به همراه کدملی استفاده کنید

کلمه عبور برای وارد شدن 123 میباشد

Rooms

This user does not have permission to display any rooms in a shortcode or widget.